ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №29 «ДИВОСВІТ»

Середа, 20.06.2018, 14:17

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Статут ДНЗ | Реєстрація | Вхід

СТАТУТ ДНЗ №29 "ДИВОСВІТ"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад № 29 «Дивосвіт» (далі – ДНЗ №29 «Дивосвіт») створений на підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 15.06.2011 р. №221, шляхом реорганізації спеціалізованого навчально-виховного комплексу з поглибленим вивченням іноземної мови «Дивосвіт» і є його правонаступником.

1.2. Юридична адреса ДНЗ №29 «Дивосвіт»: 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грушевського, 61-а, тел. 2-28-60.

1.3. Засновником ДНЗ №29 «Дивосвіт» є Ужгородська міська рада в особі управління освіти. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ДНЗ №29 «Дивосвіт» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. ДНЗ №29 «Дивосвіт» є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, зведений баланс і розрахунковий рахунок у централізованій бухгалтерії управління освіти Ужгородської міської ради.

1.6. Головною метою ДНЗ №29 «Дивосвіт» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність ДНЗ №29 «Дивосвіт» спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини ДНЗ №29 «Дивосвіт» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

2.1. ДНЗ №29 «Дивосвіт» розрахований на 215 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові).

2.3. У ДНЗ №29 «Дивосвіт» функціонують групи загального розвитку.

2.4. До закладу приймаються діти віком від 2 до 5 років.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

 • у групах раннього віку – 15 дітей;
 • у дошкільних групах – 20 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у ДНЗ №29 «Дивосвіт» необхідно пред'явити:

 • медичну довідку про стан здоров'я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи для встановлення батьківської плати (за наявності права на пільги).

2.7. За дитиною зберігається місце у ДНЗ №29 «Дивосвіт» у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ №29 «Дивосвіт» може здійснюватися:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

3.1. ДНЗ №29 «Дивосвіт» працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

4.1. Навчальний рік у ДНЗ №29 «Дивосвіт» починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи ДНЗ №29 «Дивосвіт» схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу і погоджується з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Ужгородською міською санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У ДНЗ №29 «Дивосвіт» визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженою Міністерством освіти і науки України, протокол засідання комісії №3/2-2 від 21.03.2008 р.

4.6. ДНЗ №29 «Дивосвіт» організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

 • художньо-естетичний;
 • фізкультурно-оздоровчий;
 • морально-правовий.

4.8. ДНЗ №29 «Дивосвіт» може надавати додаткові платні освітні послуги на підставі відповідної угоди.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

5.1. У ДНЗ №29 «Дивосвіт» встановлено чотириразове харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснюється медичним персоналом закладу на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

6.3. ДНЗ №29 «Дивосвіт» надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному і духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • вчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ №29 «Дивосвіт» у встановленому порядку;
 • вчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • стежити за станом здоров'я дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ №29 «Дивосвіт» приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного і психічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ №29 «Дивосвіт» керівником закладу.

7.10. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники ДНЗ №29 «Дивосвіт» відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять медичні огляди двічі на рік в Ужгородській міській поліклініці №2.

7.12. Педагогічні працівники ДНЗ №29 «Дивосвіт» підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

8.1. Управління ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №29 «Дивосвіт» здійснює його завідувач (директор), який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник  ДНЗ №29 «Дивосвіт»:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ №29 «Дивосвіт»;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ №29 «Дивосвіт»; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ №29 «Дивосвіт»;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти Ужгородської міської ради;
 • контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ №29 «Дивосвіт» на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ №29 «Дивосвіт» – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ №29 «Дивосвіт».

8.5. Педагогічна рада ДНЗ №29 «Дивосвіт»:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.6. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ №29 «Дивосвіт». Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.7. Органом громадського самоврядування ДНЗ №29 «Дивосвіт» є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.8. Загальні збори:

 • приймають Статут, вносять зміни і доповнення;
 • обирають раду ДНЗ №29 «Дивосвіт», її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника ДНЗ №29 «Дивосвіт», голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ №29 «Дивосвіт»;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.9. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ №29 «Дивосвіт». Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.10. Рада ДНЗ №29 «Дивосвіт»:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;
 • виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

 

9. МАЙНО ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

9.1. Майном ДНЗ №29 «Дивосвіт» є: земельна ділянка площею 10 000 м2, будівля, споруди, спортивний та ігрові майданчики, комунікації, інвентар.

Рішення

 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

10.1. Джерелами фінансування ДНЗ №29 «Дивосвіт» є:

 • бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. ДНЗ №29 «Дивосвіт» за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

11.1. ДНЗ №29 «Дивосвіт» підпорядкований і підзвітний управлінню освіти Ужгородської міської ради.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ №29 «Дивосвіт» є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДНЗ №29 «ДИВОСВІТ»

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відокремлення, перетворення) дошкільного навчального закладу №29 «Дивосвіт» проводиться за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

12.2. Припинення діяльності ДНЗ №29 «Дивосвіт» допускається у випадках, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному, психічному здоров'ю дітей, їхньому емоційному комфорту.

12.3. При ліквідації або реорганізації ДНЗ №29 «Дивосвіт» звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. Дітям, які відвідували заклад, забезпечується можливість продовження навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства.

Корисні ресурсиПошук

Календар

«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 389

Статистика